Zasady korzystania

Zasady korzystania z Serwisu Niemczyk.pl

I. Użyte terminy i definicje

Serwis - serwis internetowy www.niemczyk.pl umożliwiający dokonywanie rezerwacji  i zakup produktów, którego właścicielem jest firma Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk, ul. Żelazna 67 pawilon 22, 00-871 Warszawa, NIP 113-271-52-51
Rezerwacja - proces polegający na zamawianiu wystawionego przez serwis towaru na sprzedaż.
Towar - przedmiot wystawiony na sprzedaż.
Konto - profil założony przez użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w serwisie. Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
Proces - są to głównie czynności, jakie wykonują obie strony użytkownik i serwis po dokonaniu rezerwacji konkretnego towaru. Polega on na wysłaniu towaru (serwis) i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (użytkownik).

II. Własność

 1. Właścicielem serwisu jest firma Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk, ul. Żelazna 67 pawilon 22, 00-871 Warszawa, NIP 113-271-52-51.
 2. Wszelkie teksty, obrazy i inne materiały zawarte na stronie objęte są prawami autorskimi i są własnością właściciela serwisu.
 3.  Żadna część serwisu nie może być kopiowana bądź rozpowszechniana.
 4. Żadna część serwisu nie może być przez użytkownika w żaden sposób modyfikowana.
 5. O ile nie stwierdzono inaczej, wszelkie znaki handlowe zamieszczone w serwisie są własnością właściciela serwisu, lub właściciel serwisu posiada prawo do ich używania.  
 6. Korzystanie z materiałów – tekstów i zdjęć zamieszczonych w niniejszym serwisie  wymaga pisemnego zezwolenia od właściciela serwisu. Wszelkie nadużycia związane z treściami niniejszej strony są zabronione.   

III. Rejestracja

 1. Rejestracji mogą dokonać jedynie:
 • osoby fizyczne, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie.
 2. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych, spowoduje bezterminową blokadę konta.
 3. Dokonując rejestracji w serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.
 4. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Rejestrując się, użytkownik akceptuje otrzymywanie materiałów promocyjnych w formie Newslettera.

IV. Konta

 1. Użytkownik może posiadać jedno konto. W szczególnych przypadkach administrator może wyrazić zgodę na założenie większej liczby kont.
 2. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.
 3. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte, po uprzednim poinformowaniu użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszych zasad, konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu i podaniem powodu, dla którego konto ma zostać usunięte.
 6. Konto użytkownika, który wykorzystuje je do celów niezwiązanych bezpośrednio z udziałem w rezerwacjach może zostać zablokowane.
 7. Każde nowe konto podlega wstępnej weryfikacji przez administrację serwisu. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym użytkownik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta.
 8. Dokonywanie procesu rezerwacji  jest możliwe bezpośrednio po rejestracji.
 9. Osoba, która posiada konto zgadza się na domyślnie wyświetlanie jej udostępnionych danych.

V. Proces

 1. Użytkownik przestępując do Procesu ma obowiązek zapoznania się z zasadami prawnymi serwisu.
 2. Użytkownik ma obowiązek posiadania aktualnych danych adresowych oraz kontaktowych zawartych w koncie.
 3. Każda aktywność użytkownika wyrażona poprzez wzięcie udziału w procesie zobowiązuje do realizacji określonego świadczenia zgodnie z regulaminem serwisu.
 4. Każda rezerwacja może zostać zweryfikowana przez administratora pod kątem zgodności z zasadami regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.
 5. Użytkownik, który dokonał rezerwacji nie ma żadnych praw do zarezerwowanego towaru w przypadku, gdy jego konto zostaje usunięte lub zablokowane.
 6. Towar wystawiony może zostać usunięty bez podania przyczyny. W przypadku tym serwis nie ma obowiązku uzasadnienia podjętej decyzji.
 7. W przypadku, gdy ważność transakcji zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej; zarówno kupujący, jak i sprzedający, po dokonaniu transakcji, może dochodzić zawarcia tej umowy.
 8. Kupujący ma prawo do zwrotu przedmiotu w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Prosimy o zapoznania się z zasadami zwrotu i reklamacji przed dokonaniem zakupu.

VI. Zasady i odpowiedzialność użytkowników

 1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
 2. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich. 
 3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku. 
 4. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw właścicielowi serwisu, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.

VII. Zasady i odpowiedzialność właściciela Serwisu

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo usuwania bądź blokowania użytkowników łamiących którykolwiek z warunków regulaminu.
 2. Właściciel dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu, jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach danych wchodzących w skład struktury serwisu.